Algemene voorwaarden

NCB Uitgeverij BV

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nr. 30196483.
 

I. Algemeen

1.1 Op alle overeenkomsten met NCB Uitgeverij BV zijn, behoudens voorzover anders overeengekomen, de navolgende voorwaarden van toepassing. NCB Uitgeverij BV aanvaardt geen eventuele (leverings) voorwaarden van de afnemer/opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

1.2 De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling of aanvrage bij NCB Uitgeverij BV en de aanvaarding door NCB Uitgeverij BV hiervan. De koper aanvaardt door zijn mondelinge of schriftelijke bestelling of aanvrage deze leveringsvoorwaarden. Een bestelling of aanvrage geldt als aanvaard door NCB Uitgeverij BV voorzover zij niet binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelling of aanvrage aan de wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

1.3 De door NCB Uitgeverij BV gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De aanbiedingsprijs is geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de wederpartij bij de eventuele bestelling of aanvrage verstrekte gegevens van juistheid waarvan NCB Uitgeverij BV mag uitgaan. De inhoud van catalogi, folders, brochures is onder voorbehoud en binden NCB Uitgeverij BV niet.

1.4 De door de wederpartij bij de eventuele bestelling of aanvrage verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van NCB Uitgeverij BV. Deze gegevens worden gebruikt om de wederpartij zo goed mogelijk te informeren over bestaande en nieuwe uitgaven van NCB Uitgeverij BV.

 

2. Betaling

2.1 Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden steeds binnen 14 dagen na factuurdatum en op de door NCB Uitgeverij BV in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.

2.2 De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de afnemer/opdrachtgever derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim.

2.3 Onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan verzuim verbindt, maakt NCB Uitgeverij BV in geval van niet (tijdige) betaling van een factuur aanspraak op vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand welke wordt gefixeerd op 15% van de hoofdsom, plus de wettelijke rente met een minimum van € 10,-- (inclusief BTW).

2.4 De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

2.5 De wederpartij mag een schuld uit deze overeenkomst niet met enige vordering op NCB Uitgeverij BV verrekenen.

2.6 NCB Uitgeverij BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

2.7 Geleverde zaken blijven eigendom van NCB Uitgeverij BV totdat volledige betaling, ook van de in art. 2.3 genoemde kosten, heeft plaatsgevonden.

 

3. Klachten / retourzendingen

3.1 Klachten over geleverde goederen of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan NCB Uitgeverij BV. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

3.2 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd - na toestemming van NCB Uitgeverij BV - indien is voldaan aan het bepaalde in art. 3.1, de zaken onbeschadigd zijn en in de originele verpakking met bekwame spoed worden teruggestuurd. Retouren worden alleen geaccepteerd tot 31 december na bestelling in het zelfde jaar.

 

4. Aansprakelijkheid

4.1 De aansprakelijkheid van NCB Uitgeverij BV voor schade - waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie in de meest ruime zin des woords zoals door NCB Uitgeverij BV uitgegeven - die de wederpartij lijdt doordat NCB Uitgeverij BV (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.

4.2 Een eventuele aansprakelijkheid van NCB Uitgeverij BV en van de personen, voor wie NCB Uitgeverij BV verantwoordelijk is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

 

5. Auteursrecht

5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door NCB Uitgeverij BV uitgegeven werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken, berusten bij NCB Uitgeverij BV. Voorzover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door NCB Uitgeverij BV of bij wet toegestaan, mag niets uit de door NCB Uitgeverij BV uitgegeven publicaties op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand. Onverminderd zijn aansprakelijkheid jegens NCB Uitgeverij BV wegens schade ontstaan door de schending van zijn verplichtingen, is afnemer verplicht van diegene aan wie hij al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook door NCB Uitgeverij BV uitgegeven werken ter beschikking stelt, te bedingen dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding (telkens) aan derden zal opleggen.

5.2 Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit (software)materiaal te verwijderen of te wijzigen.

 

6. Verjaring / verval

6.1 Alle rechtsvorderingen jegens NCB Uitgeverij BV, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

 

7. Wijzigingen

7.1 Wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

 

8. Partiële nietigheid

8.1 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

 

9. Geschillen en toepasselijk recht

9.1 Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met NCB Uitgeverij BV worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is, geeft NCB Uitgeverij BV de opdrachtgever/afnemer een termijn van een maand nadat NCB Uitgeverij BV zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter te kiezen.

9.2 Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

9.3 De wederpartij vrijwaart NCB Uitgeverij BV tegen alle aanspraken van derden in verband met deze overeenkomst. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die NCB Uitgeverij BV in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

 

II.A Folioproducten

1. Op alle verkopen door NCB Uitgeverij BV van zaken welke door beide partijen geacht worden te zijn bestemd voor de wederverkoop, zijn de navolgende voorwaarden (aanvullend) van toepassing.

 

2. Levering

2.1 Voorzover het betreft leveringen van boekwerken aan andere klein- en groothandelaren dan de zogenaamde erkende en geregistreerde, geschiedt de levering tevens onder toepassing van het Reglement voor het Handelsverkeer van Boeken in Nederland, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements- rechtbank te Amsterdam d.d. 1 juli 1992 onder nummer 148/1978.

 

II.B Off line-producten, zoals cd-rom en diskette

1. De navolgende voorwaarden zijn aanvullend van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot het off line in gebruik geven door NCB Uitgeverij BV (via een informatiedrager zoals bijvoorbeeld cd-rom of diskette) van informatie.

 

2. Licentie

2.1 NCB Uitgeverij BV verleent koper van een in lid 1 bedoelde informatiedrager (hierna tezamen ook aangeduid als gebruiker) het niet-exclusieve recht tot normaal gebruik van de informatie die op die informatiedrager is opgeslagen.

2.2 Het is gebruiker niet toegestaan een informatiedrager aan een derde over te dragen.

 

3. Correct gebruik en naleving

3.1 Gebruiker is verplicht de informatiedrager conform de gebruiksaanwijzing op correcte en zorgvuldige wijze te installeren, te gebruiken en te beheren.

3.2 Onder de schade, waarvoor NCB Uitgeverij niet aansprakelijk is, valt mede enige schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit of samenhangende met het gebruik van een informatiedrager.

 

4. Auteursrechten / rechtsbescherming databank

4.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de informatie op de informatiedrager, print-outs daarvan, de software, de toegankelijkheidsstructuur van de databank etc., waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken, berusten bij NCB Uitgeverij BV, danwel bij een derde van wie NCB Uitgeverij BV een licentie verworven heeft. Voorzover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door NCB Uitgeverij BV of bij wet toegestaan, mag niets uit de door NCB Uitgeverij BV uitgegeven informatiedragers op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is voor het in artikel 2.1 bedoelde normale gebruik. Het is gebruiker evenmin toegestaan een en ander geheel of gedeeltelijk beschikbaar te (doen) stellen aan derden, al dan niet via een netwerk, of op enigerlei wijze op elektronische wijze te (doen) opslaan.

4.2 NCB Uitgeverij BV verleent gebruiker toestemming tot het maken van één print-output van de geleverde informatie per raadpleging, welke print-output uitsluitend mag worden aangewend voor eigen studie, oefening of gebruik.

4.3 Gebruiker is verplicht van diegene aan wie hij de informatiedrager of de daarin opgeslagen informatie - al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook en ongeacht of hij daartoe gerechtigd is - ter beschikking stelt te bedingen dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding aan derden zal opleggen, een en ander onverminderd de aansprakelijkheid van gebruiker jegens NCB Uitgeverij BV voor schade voortvloeiende uit de schending van zijn verplichtingen jegens NCB Uitgeverij BV.

 

III. Fulfilment

1. De navolgende voorwaarden zijn aanvullend van toepassing op in opdracht uit te voeren werkzaamheden met betrekking tot het opslaan, distribueren en factureren van goederen en daarmee verband houdende werkzaamheden.

 

2. Aanleveren van materiaal

2.1 De aan NCB Uitgeverij BV te bezorgen of door NCB Uitgeverij BV te verwerken goederen dienen tijdig en franco te worden aangeleverd aan het adres van haar magazijn te Soest of door NCB Uitgeverij BV aan te wijzen depots te Utrecht harer keuze, vergezeld van een begeleidingsbon of vrachtbrief. NCB Uitgeverij BV aanvaardt alleen verantwoordelijkheid indien deze bon of brief door NCB Uitgeverij BV rechtsgeldig is afgetekend en is niet voor de inhoud van de in ontvangst genomen goederen, noch voor verborgen gebreken aansprakelijk. Bij niet franco levering worden betaalde vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van NCB Uitgeverij BV om een niet franco levering te weigeren.

2.2 Overeengekomen afleveringstermijnen gelden voor NCB Uitgeverij BV slechts indien en voorzover de te verwerken of te bezorgen goederen op de overeengekomen tijd en plaats bij NCB Uitgeverij BV worden aangeleverd. Indien ten gevolge van niet tijdige aanlevering de verzorging van een opdracht binnen de overeengekomen termijn slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra transport, overwerk en/of expressebestellingen, zal NCB Uitgeverij BV daartoe, zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever gerechtigd zijn en zullen de daarvoor ontstane extra kosten voor rekening van de opdrachtgever komen. Bij niet tijdige aanlevering is NCB Uitgeverij BV bovendien gerechtigd de datum van uitvoering nader vast te stellen. Controle op tijdige aanlevering van goederen bij NCB Uitgeverij BV dient te geschieden door de opdrachtgever.

 

3. Geleverde hoeveelheid / verpakking

De verpakking dient door de opdrachtgever te geschieden in dozen van gelijke inhoud. De inhoud en de hoeveelheid artikelen per doos dient duidelijk op de begeleidingsbon/vrachtbrief te zijn aangegeven. Indien de goederen niet op deze wijze worden aangeleverd, kan de zending door NCB Uitgeverij BV worden geweigerd en/of kunnen extra handlingskosten in rekening worden gebracht.

 

4. Afleveringstermijn

Levering respectievelijk uitvoering van opdrachten geschiedt binnen de normale daarvoor geldende tijd, tenzij anders is overeengekomen. Indien een opdracht op verlangen van de opdrachtgever moet worden bespoedigd, kunnen overwerk en andere eventuele hiertoe gemaakte extra kosten in rekening worden gebracht. Als tijdstip van aflevering van mailings en drukwerk (zgn. actieve distributie) en verzonden aantallen (zgn. passieve distributie) geldt steeds de datum waarop het materiaal door NCB Uitgeverij BV bij TPG Post of besteldienst ter verzending wordt afgeleverd en nimmer de datum van ontvangst door de geadresseerde.

 

5. Recht tot weigering

De opdrachtgever garandeert NCB Uitgeverij BV dat de inhoud en de verpakking van de aangeleverde goederen niet in strijd is met de wettelijke of andere geldende voorwaarden c.q. specifieke voorschriften en vrijwaart hiertoe NCB Uitgeverij BV jegens derden. NCB Uitgeverij BV heeft het recht de uitvoering van een opdracht te weigeren, indien de goederen niet blijken te voldoen aan de hiervoor geldende normen, zonder daarvoor schadeplichtig te zijn tegenover de opdrachtgever of derden. In laatstbedoelde geval is de opdrachtgever gehouden de goederen op eerste verzoek terug te halen en de door NCB Uitgeverij BV gemaakte kosten te vergoeden.

 

6. Aansprakelijkheid en verzekering

6.1 Vertraging in het door NCB Uitgeverij BV verzorgde transport, te wijten aan overmacht, is voor rekening van de opdrachtgever.

6.2 Goederen worden opgeslagen en vervoerd voor risico van de opdrachtgever. De te verwerken of te bezorgen goederen kunnen tegen diefstal, fraude, vermissing, zoekraken en/of beschadigen worden verzekerd op verzoek en ten laste van de opdrachtgever door tussenkomst van NCB Uitgeverij BV.

6.3 Voor juistheid van de door NCB Uitgeverij BV ingewonnen inlichtingen met betrekking tot postale voorschriften aanvaardt NCB Uitgeverij BV geen aansprakelijkheid.

 

7. Extra portokosten

Indien de te verzenden goederen niet kunnen worden verzonden tegen het tarief dat vooraf werd aangenomen en het noodzakelijk is meer porto te betalen, is NCB Uitgeverij BV gerechtigd dit zonder tussenkomst van opdrachtgever te besluiten en de extra kosten in rekening te brengen.

 

8. Annulering of wijziging van opdracht

8.1 Indien een opdracht binnen een periode van 14 dagen vóór de overeengekomen begindatum van bezorging, verzending of uitvoering door de opdrachtgever wordt geannuleerd om welke reden dan ook, heeft NCB Uitgeverij BV het recht boven de reeds gemaakte kosten, waaronder begrepen kosten van derden, tenminste 10% van het oorspronkelijk te factureren bedrag in rekening te brengen, onverlet de mogelijkheid om verdere annuleringsschade in rekening te brengen indien en voor zover geleden.

8.2 Indien opdrachtgever binnen een termijn van 8 werkdagen wenst af te wijken van een reeds tevoren in diens opdracht door NCB Uitgeverij BV geplande verwerkingsdatum zal NCB Uitgeverij BV - indien zij aan die afwijking gehoor wenst te geven - een standaard onkostenvergoeding in rekening brengen van € 75,--  exclusief BTW per geval. Tevens zullen eventueel tevergeefs gemaakte reserveringen extra in rekening gebracht worden.

 

Utrecht, 25 augustus 2004